Loading...
  • Tiếng Việt
  • American

Về Chúng Tôi

  • VSCB được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) thuộc Diễn đàn công nhận Quốc tế (IAF) công nhận là Tổ chức đánh giá, cấp chứng nhận độc lập. 
  • Được sự uỷ nhiệm của các tổ chức trong nước và quốc tế về năng lực đánh giá theo các tiêu chuẩn: TCVN, VietGAP, UTZ, 4C, ISO 9001, ISO 22000, HACCP, … 
  • VSCB  hoạt động tại Việt Nam và các quốc gia Châu Á.
  • VSCB  cam kết cung cấp dịch vụ đánh giá, cấp chứng nhận: Uy tín, Trách nhiệm, Khách quan, Trung thực.
  • VSCB áp dụng các giải pháp khoa học trong quản lý và điều hành: 

            - Hệ thống Quản trị Quan hệ khách hàng (CRM).

            - Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp: MIC.

            - Hệ thống Kế toán Tài chính: AC Soft.

            - Hệ thống đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý được công                    nhận ISO/IEC 17021:2013, ISO/TS 22003:2013.

            - Hệ thống đánh giá chứng nhận sản phẩm được công nhận                        ISO/IEC 17065:2012. 

Sự phát triển thịnh vượng của Khách hàng và Cộng đồng xã hội

chính là động lực phấn đấu hoàn thiện chất lượng dịch vụ

đánh giá, cấp chứng nhận của VSCB .