Loading...
 • Tiếng Việt
 • American
 • Đào Tạo Chuyên Gia Đánh Giá Nội Bộ ISO 9001:2015

  • Chia sẻ qua viber bài: Đào Tạo Chuyên Gia Đánh Giá Nội Bộ ISO 9001:2015
  1. Mục tiêu khóa học chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 -Internal Auditor ISO 9001:2015.
  • Thực hiện đánh giá Hệ thống chất lượng ISO 9001:2015 của doanh nghiệp một cách hiệu quả.
  • Khả năng nhận biết và giải quyết các khó khăn trong việc đánh giá.
  • Tư duy hệ thống chất lượng và duy trì cải tiến hệ thống liên tục.
  • Phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, kỹ năng lãnh đạo và thái độ cần thiết để tiến hành đánh giá thuận lợi.
  1. Đối tượng khóa học chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 - Internal Auditor ISO 9001:2015
  • Khóa học chuyên gia đánh giá nội bộ dành cho mọi đối tượng trong các ngành nghề mong muốn trở thành Chuyên gia đánh giá nội bộ.
  • Những nhân viên tham gia vào Hệ thống Quản lý chất lượng nội bộ của doanh nghiệp hoặc các đối tượng phải đánh giá các nhà cung ứng.
  1. Nội dung khóa học chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 - Internal Auditor ISO 9001:2015
  1. TIÊU CHUẨN 9001
  • Tìm hiểu sâu về ISO 9001:2015 và các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng.
  • Các loại hình đánh giá quy định trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
  • Vai trò và ý nghĩa của Chuyên gia đánh giá nội bộ trong Hệ thống quản lý chất lượng.
  • Những yêu cầu về chuyên môn, kỹ thuật và đạo đức của một chuyên gia đánh giá nôi bộ.
  • Nguyên tắc đánh giá và phân loại các cuộc đánh giá theo quy định quốc tế.
  1. LẬP CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ & TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ
  • Quy trình đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
  • Xây dựng nội dung và Checklist đánh giá cho từng bộ phận.
  • Kỹ năng phỏng vấn trực tiếp và quan sát hiện trường, xem xét hồ sơ tài liệu.
  • Ghi chú quá trình và kết quả đánh giá sơ bộ.
  1. LÀM BÁO CÁO & THEO DÕI HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC
  • Phân loại kết quả đánh giá: sự không phù hợp, yêu cầu cải tiến và khuyến nghị.
  • Lập báo cáo đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế.
  • Chuyên gia đánh giá nội bộ chú trọng việc theo dõi và đánh giá hành động khắc phục.
  • Trình bày theo nhóm phương pháp tiếp cận quá trình đánh giá, phản hồi từ các nhóm còn lại.
  • Giảng viên tóm tắt kết luận chung cho mỗi nhóm.

  Tags

   

  Dịch vụ liên quan

  Không có thông tin cho loại dữ liệu này