Loading...
 • Tiếng Việt
 • American
 • Đào Tạo Nhận Thức Về Tiêu Chuẩn ISO 9001:2015

  • Chia sẻ qua viber bài: Đào Tạo Nhận Thức Về Tiêu Chuẩn ISO 9001:2015
  1. Mục tiêu của khóa học
  • Các thông tin cơ bản về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.
  • Các thông tin thực tiễn về những kỹ năng cần thiết quan trọng trong quá trình đánh giá nội bộ của một hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.
  • Mô hình thực tế áp dụng hệ thống quản lý tại các doanh nghiệp Việt Nam.
  1. Đối tượng tham gia khóa học
  • Cán bộ quản lý, Trưởng các bộ phận, cán bộ chất lượng và cán bộ kỹ thuật có liên quan, nhân viên QA – QC.
  • Thành viên trong ban hệ thống ISO 9001:2015.
  • Chuyên viên đánh giá nội bộ.
  • Các cá nhân quan tâm và muốn trở thành chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001.
  1. Nội dung khóa học
  • Tìm hiểu sâu về ISO 9001:2015 và các yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng.
  • Lịch sử hình thành và phát triển.
  • Bối cảnh, mục đích và nội dung thay đổi các yêu cầu của ISO 9001 phiên bản mới về Tiếp cận, Bố cục, Điều khoản và Yêu cầu.
  • Mô hình hệ thống quản lý chất lượng tiếp cận theo quá trình và sự liên kết các yêu cầu tiêu chuẩn.
  • Tiếp cận quản lý rủi ro theo ISO 9001:2015
  • Thay đổi cấu trúc chính và cá nội dung chính của tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
  • Các nguyên tắc về quản lý chất lượng, mô hình P-D-C-A.
  • Yêu cầu chung, yêu cầu về hệ thống tài liệu.

                 Phân tích chi tiết các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO                                   9001:2015.

  • Bối cảnh của tổ chức: Hiểu về tổ chức và bối cảnh. Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm. Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng. Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình.
  • Sự lãnh đạo: Sự lãnh đạo và cam kết. Hướng vào khách hàng. Chính sách chất lượng. Mô tả vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong công ty.
  • Hoạch định hệ thống quản lý: Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội. Hoạch định mục tiêu chất lượng, hành động đạt được. Xác định mối nguy, đánh giá rủi ro, xác lập sự kiểm soát.
  • Hỗ trợ: Nguồn lực, năng lực, nhận thức. Trao đổi thông tin nội bộ và liên kết bên ngoài.
  • Điều hành: Quản lý điều hành. Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ. Thiết kế và phát triển sản phẩm, dịch vụ. Kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp. Sản cuất và cung cấp dịch vụ. Chuyển giao sản phẩm và dịch vụ. Kiểm soát đầu ra không phù hợp. Sự không phù hợp và hành động khắc phục.
  • Đánh giá kết quả hoạt động: Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá. Đánh giá nội bộ. Xem xét của lãnh đạo.
  • Cải tiến: Đánh giá kết quả hoạt động. Sự không phù hợp và hành động khắc phục. Nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro, hành động thực hiện.

  Tags

   

  Dịch vụ liên quan

  Không có thông tin cho loại dữ liệu này